tomislav tes;a innovator

Message From Tomislav Tesla

True Tesla Technologies

On Friday 25th August, we launched the vision of Tesla Sustainable Village and Tesla Innovation Centre at the Liberty Festival, Osijek.

During the event, we shared the vision, the goal and the passion behind the project, as well as a letter from Tomislav Tesla.

Here is the original message from Tomislav Tesla

Dobar dan !

Da vam se predstavim !

Ja sam Tomislav Tesla,  arhitekta,  slobodan umetnik u kreaciji jedinstvenih ideja, koja će kao priznata patentna rešenja znatno unaprediti  sadašnji način života na planeti, primenom etičkih principa rada i ekoloških standarda za projekte koji su već u fazi razvoja.

Moja uključenost u projekat ,,Tesla Sustainable Village” je u proteklih nekoliko meseci, projekta kog  je započeo tim koji je sada sa vama, isti biće zaslužan da neke od ideja ostvarimo za održivi razvoj inovativnog sela, a koji se danas pokreće u Republici Hrvatskoj sa ciljem saradnje i podrške ljudi koji veruju i žele da ostvare sa nama lepšu zajedničku budućnost.

Moj lični doprinos je sponzorstvo projekta ,,Tesla Sustainable Village” sa delom učešća postojećeg patenata, korišćenje resursa vode sa ušća reke, gde bi se voda zahvatala i morskim putem transportovala u velikim količinama, i više 100 m³/s bez upotrebe dodatne energije, voda bi se transportovala do sušnih predela planete za potrebe poljoprivrede i vodosnabdevanja, a što bi bilo vezano za projekat ,,Tesla Sustainable Village” na globalnom nivou.

Deo svog poslovnog angažovanja, odvojio bih na sjajnom projektu za čovečanstvo, koje bi obuhvatilo sledeće teme vezano za projekat ,,Tesla Sustainable Village” :

Ø  inovativne kuće koje će biti pristupačne za potrebe ciljane populacije čovečanstva, koja trenutno živi u neadekvatnim stambenim uslovima, sa novim rešenjima i brzom montažom radiće se dizajn kuća koje će zaintrigirati prohtevne korisnike, obezbediće uslove stanovanja za sve regije na planeti,

Ø  projekat će biti podržan sa novim načinom obrade zemlje, koji će pogodovati ratarstvu,

Ø  kao i projekta razvoja inovativnog pošumljavanja, koji će doprineti očuvanju ekologije planete, formiranje šuma kakve poznajemo iz vremena naših sećanja. 

Podržimo projekat ,,Tesla Sustainable Village” za formiranje ljudskih zajednica na jedinstven način !

Inovator, Tomislav Tesla

Google Translation

Good day !

Let me introduce myself!

I am Tomislav Tesla, an architect, a free artist in the creation of unique ideas that will, as recognized patent solutions, significantly improve the current way of life on the planet, applying ethical principles of work and environmental standards for projects that are already in the development phase.

My involvement in the project “Tesla Sustainable Village” in the past few months, the project started by the team that is now with you, will be responsible for achieving some of the ideas for the sustainable development of an innovative village, which is being launched today in the Republic of Croatia with The goal of cooperation and support of people who believe and want to have a better future together with us.

My personal contribution is sponsorship of the project “Tesla Sustainable Village” with the part of the participation of the existing patents, the use of water resources from the mouth of the river, where water would catch and transport by sea by sea in large quantities, and more than 100 m³ / s without the use of additional energy Would be transported to the arid areas of the planet for the needs of agriculture and water supply, which would be related to the Tesla Sustainable Village project at the global level.

Part of my business engagement, I would split on a great humanity project that would include the following topics related to the Tesla Sustainable Village project:

Ø The innovative house that will be accessible to the needs of the targeted humanity population, currently living in inadequate housing conditions, with new solutions and quick assembly, will be house design that will intrigue the demanding users, provide housing conditions for all regions on the planet,

Ø The project will be supported with a new way of treating the country, which will favor the farming,

Ø as well as the project of the development of innovative afforestation, which will contribute to the preservation of the ecology of the planet, the formation of forests that we know from the time of our memories.

We support the “Tesla Sustainable Village” project to form human communities in a unique way!

Inovator, Tomislav Tesla